Prezidentai

Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
1996-1997
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
1995 - 1996